Hana Zachariášová

Hana Zachariášová vytváří koncepce zahrad, které jsou průsečíkem intuice, smyslu pro umělecké ztvárnění a porozumění přírodním procesům.

Hnací silou je touha vytvářet krásné prostředí k žití, prostředí, které umožní lidem stát se součástí tohoto světa, přiblížit se přírodě, povznést se zde aspoň na chvíli nad problémy všedního dne a okusit pocit souznění s přírodními zákonitostmi. Vytvářet prostředí, které se stává celoročním zdrojem pozitivní energie a radosti ze života.

Léta přinesla do její praxe poznání, že není relevantní projektu vnucovat předem předpojatý styl, ale naopak že je třeba citlivě reagovat na atmosféru stanoviště s cílem vytěžit maximum z jeho neopakovatelného charakteru.

V jejích projektech někdy záměr není na první pohled zcela patrný, a přesto svým způsobem ovlivňuje vnímání citlivého pozorovatele.

Hana vytváří zahrady nejraději pro relax. S tímto typem zahrad souzní a to jí dává smysl. Za málo práce (s údržbou) hodně potěšení. Sofistikované na úrovni návrhu, pořízené za rozumné peníze a s výhledem na přiměřenou úroveň péče. Jinými slovy gró WOW efektu nespočívá v tom, kolik se do realizace zahrady nainvestuje, ale jak sofistikovaně je navržena.

Hana disponuje schopností v rámci analýzy stanoviště dokonale vystihnout dispozice lokality, ocenit genia loci a extrahovat z něj maximum pro daný design. Každá z jejích navržených zahrad má svůj příběh. Každá je svébytným malým světem, povznášejícím
každého, kdo je ochoten vnímat, oázou kontaktu s přírodou pro svoje uživatele. Hana má schopnost využít zdánlivě atypické až nouzové podmínky stanoviště a přetavit tuto nerelevantní dispozici v přednost. A na tomto poli pak vytvořit něco zcela unikátního.

To, že Hana tráví po celý život veškerý volný čas v přírodě či zahradách, se muselo nevyhnutelně promítnout do jejího citu pro přírodně laděné koncepce a pro porozumění zákonitostem vývoje přírodních společenství a pro používání výsadbových schémat, inspirovaných právě nativními společenstvími. Tyto načerpané poznatky pak aplikovány do podmínek uzavřených pozemků vytvářejí důležitou bázi pro zajištění úspěšného spontánního vývoje zahrady zamýšleným směrem.

Filosofie Hany Zachariášové je založena na pochopení, že každé zahradní společenstvo je nejen stylizovaným útržkem přírody, ale také systémem dynamicky se vyvíjejícím v průběhu desetiletí, což umožňuje předjímat a vtisknout mu vlastnost možnosti „stárnutí s noblesou“, tedy že příroda s lety pracuje pro nás a ne proti nám. S tím souvisí zvláštní důraz kladený na využívání květnatých luk jako (na rozlehlých plochách) cenově nejdostupnějšího a nejsnáze obhospodařovatelného, velice efektního a tradičního zdroje kvetení napříč vegetační sezonou, pracující tím lépe, čím jsou starší, na rozdíl od rozlehlých výsadbových ploch, které úplně nepodporují etiku udržitelnosti a ekonomičnosti jak založení, tak obdělávání.

Hana nabízí prostřednictvím své koncepce klientovi mnohovrstevný zážitek.
Masivní balvany, voda v různých formách od klidné přes vyvěrající až po kaskádu s vodopádem, skulpturální soliterní rostliny ať již vícekmeny dřevin nebo sošné pereny, harmonie barev květů, plodů, kůry, rašících výhonků, kvetoucích luk, neživých prvků napříč vegetační i mimovegetační sezonou, dokonalý layout, s charakteristickým rukopisem, kontrast jednoduchého a komplikovaného, hmot a prázdna, masivních neživých prvků a jemných křehkých textur filigránské nativní květeny.

Nejúčinnějšími nástroji Hany Zachariášové jsou proporcionálnost, úsilí o vytvoření emocionální hloubky, vhodnost do daného prostředí, vyváženost, vhodná vertikální diferenciovanost, vytváření malebných zákoutí, přinášení harmonických barevných efektů napříč celou sezonou, důraz na detail, důsledná architektoničnost koncepce, a konečně používání charakteristických vlastností rostlin i neživých prvků, jakož i layoutu k navození jisté zamýšlené atmosféry.

Pozoruhodná kreativita, nevšední intuice, pokora k přírodě, eklektický přístup k práci, schopnost nazírat na věci z mnoha úhlů pohledu, to jsou důvody, proč návrhy Hany Zachariášové jsou tak atraktivní.